Program

Piątek, 4.10.2019 r.


 • 09:00 Rejestracja uczestników
 • 09:30 – 09:40 OTWARCIE KONFERENCJI
  – dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
 • 09:40 – 09:50 WYSTĄPIENIE MINISTRA ZDROWIA na temat realizowanych i planowanych zmian w onkologii
 • 09:50 – 12:00 SESJA 1: SYSTEM OPIEKI ONKOLOGICZNEJ: epidemiologia, wykorzystanie danych, organizacja opieki w sieci
  Prowadzenie: Iwona Schymalla
 • 09:50 – 10:05 Krajowy Rejestr Nowotworów – dlaczego powinien być dobrem narodowym?
  - dr n. med. Urszula Wojciechowska
 • 10:05 – 10:20 Sieć onkologiczna – założenia modelu dopasowanego do polskich warunków
  - dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
 • 10:20 – 10:35 Rejestry narządowe - jak zbierać dane i jak analizować?
  - dr hab. n. med. Iwona Ługowska, prof. nadzw.
 • 10:35 – 10:50 Sieć europejska nowotworów rzadkich/Narodowa Strategia Onkologii
  - prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
 • 10:50 – 11:20 Standaryzacja procedur i protokołów terapeutycznych drogą do prowadzenia badań międzyośrodkowych – IROCA, improving radiation oncology using clinical audits – wspólny projekt ośrodków onkologicznych z Barcelony, Kluz, Montpellier, Novary, Porto i Poznania w zakresie raka odbytnicy i raka gruczołu krokowego
  - dr n. med. Magdalena Fundowicz, prof. dr hab. n. med. Julian Malicki
 • 11:20 – 11:30 Problemy chirurgii onkologicznej są do rozwiązania
  - prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
 • 11:30 – 12:00 Czy kompleksowa i koordynowana opieka onkologiczna w Polsce jest możliwa?
  Uczestnicy: przedstawiciele MZ, NFZ, AOTMiT, organizacji pacjentów, towarzystw naukowych
 • 12:00 – 12:30 KONFERENCJA PRASOWA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA ONKOLOGII
 • 12:00 – 13:00 Lunch
 • 13:00 – 18:30 SESJA 2: LECZENIE WYBRANYCH NOWOTWORÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ
 • 13:00 – 15:10 NOWOTWORY PIERSI
  Współdziałanie w ramach konsylium wielospecjalistycznego
  Prowadzenie - prof. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
 • 13:00 – 13:05 Wprowadzenie
  - prof. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
 • 13:05 – 13:20 Standardy w zakresie diagnostyki patomorfologicznej
  - prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
 • 13:20 – 13:40 Standardy w zakresie diagnostyki molekularnej (Pfizer)
  - dr n. med. Artur Kowalik
 • 13:40 – 14:00 Różnicowanie inhibitorów CDK4 6 (Pfizer)
  - dr n. med. Aleksandra Łacko
 • 14:00 – 14:15 Standardy w zakresie leczenia chirurgicznego
  - prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski
 • 14:15 – 14:35 Efekty przedoperacyjnego leczenia systemowego u pacjentek z nadekspresją receptora HER2+ (Roche)
  - prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski
 • 14:35 – 14:55 Standardy w zakresie radioterapii
  - dr n. med. Michał Falco
 • 14:55 – 15:05 Dyskusja z udziałem ekspertów
 • 15:05 – 15:30 Przerwa kawowa
 • 15:30– 16:10 RADIOTERAPIA
 • 15:30 – 15:50 Sieci neuronowe w planowaniu leczenia w radioterapii i radiochirurgii
  - dr n. med. Agnieszka Skrobała, prof. dr hab. n. med. Julian Malicki
 • 15:50 – 16:10 Radioterapia wysokiej precyzji – nowatorskie rozwiązania planowania leczenia
  - dr n. fiz. Marzena Janiszewska
 • 16:10 – 18.30 NOWOTWORY PŁUCA
  Współdziałanie w ramach konsylium wielospecjalistycznego
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
 • 16:10 – 16:15 Wprowadzenie
  - prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
 • 16:15 – 16:35 Standardy w zakresie leczenia ukierunkowanego molekularnie (Pfizer)
  - dr med. Adam Płużański
 • 16:35 – 16:55 Standardy w zakresie immunoterapii (patronat MSD)
  - dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska
 • 16:55 – 17:25 Standardy w zakresie skojarzonej chemio-radioterapii (patronat Astra Zeneca)
  - prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 17:25 – 17:45 Przypadek kliniczny - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorego na ALK+ NDRP (Roche)
  - dr n. med. Anna Wrona
 • 17:45 – 18:00 Standardy w zakresie diagnostyki patomorfologicznej
  - prof. dr hab. n. med. Renata Langfort
 • 18:00 – 18:15 Standardy w zakresie diagnostyki molekularnej
  - prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
 • 18:15 – 18:30 Dyskusja z udziałem ekspertów

Sobota, 5.10.2019 r.

 • 09:00 – 11:10 SESJA 3: LECZENIE WYBRANYCH NOWOTWORÓW W RAMACH KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ
 • 09:00 – 10:40 NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO
  Współdziałanie w ramach konsylium wielospecjalistycznego
  Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski
 • 09:00 – 09:05 Wprowadzenie
  - prof. dr hab. n. med. Wysocki Wojciech
 • 09:05 – 09:25 Leczenie okołooperacyjne w raku żołądka
  - prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz
 • 09:25 – 09:45 Jakość życia chorych z rakiem jelita grubego otrzymujących chemioterapię (patronat Amgen)
  - prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz
 • 09:45 – 10:00 Diagnostyka molekularna i czynniki predykcyjne w raku jelita grubego
  - prof. dr hab. n. med. Bartosz Wasąg
 • 10:00 – 10:20 PATRON MERCK Personalizacja leczenia chorych na raka jelita grubego z niezmutowanymi genami RAS
  - prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała
 • 10:20 – 10:40 Momentum – doniesienia z badań klinicznych (Elekta)
  – Tomasz Iwanicki
 • 10:40 – 11:00 Przypadek kliniczny - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorego na raka żołądka
  - prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski
 • 11:00 – 11:10 Dyskusja z udziałem ekspertów
 • 11:10 – 11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30 – 12:30 SESJA 4 – E-ONKOLOGIA / PROFILOWANIE GENOMOWE
 • 11:30 – 11:55 Diagnostyka molekularna nowotworów (Roche)
  – dr n. med. Marek Szwiec
 • 11:55 – 12:10 Telepatologia, teleradiologia – perspektywa zastosowania w onkologii
  – prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
 • 12:10 – 12:25 Elektroniczna dokumentacja medyczna – przewaga lokalnych baz danych nad centralnymi, wymiana, dostęp zdalny i zabezpieczenia
  - dr inż. Mirosława Mocydlarz-Adamcewicz, prof. dr hab. n. med. Julian Malicki
 • 12:25 – 12:40 Wystąpienie Redaktora Naczelnego Czasopisma Nowotwory
 • 12:40 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI, ROZDANIE CERTYFIKATÓW, LUNCH

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).