Regulamin

 • REGULAMIN WYDARZENIA ONLINE „Konferencja POSTĘPY NEUROLOGII I NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ

  • 1 Postanowienia ogólne

  Poprzez określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

  Organizator: Organizatorem wydarzenia online „Konferencja Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego POSTĘPY NEUROLOGII I NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ, (dalej: „Konferencja”) jest firma 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa

  Administrator danych osobowych: Firma 90Consulting Radosław Lipiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa

  Uczestnik: Osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej, tj.: 90c.pl/pnn lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatora dostępny na stronie internetowej Konferencji.

  Potwierdzenie udziału: Komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz on-line.

  Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oraz obowiązują wszystkich Uczestników bez wyjątku.

  • 2 Zasady uczestnictwa
  1. Konferencja „Konferencja Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego POSTĘPY NEUROLOGII I NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJodbywa się wyłącznie w formule online, to jest w formie transmisji wydarzeń objętych programem Konferencji na przewidzianej do tego stronie internetowej. Wykluczona jest obecność Uczestników w miejscu, z którego transmitowane są wydarzenia Konferencji.
  2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego online dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatora dostępny na stronie internetowej Konferencji.
  3. Uczestnik lub osoba działająca w jego imieniu otrzyma potwierdzenie poprawnego zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracji adres e-mail.
  4. Uczestnik w chwili zgłoszenia zobowiązany jest do posiadania ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Konferencji.
  5. Zaproszenie wraz z linkiem i hasłem przesłane będzie do uczestnika min. 2 dni przed terminem rozpoczęcia Konferencji.
  6. Uczestnik jest zobowiązany zachować dane do logowania wyłącznie dla siebie i nie udostępniać ich osobom trzecim.
  7. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także nakłada obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem
  8. Uczestnik lub osoba działająca w jego imieniu zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc.
  11. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi w związku z Konferencją („Materiały”) stanowią własność Organizatora (lub podmiotów współpracujących z Organizatorem) i w związku z tym przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego Uczestnika Konferencji. Zabronione jest zwielokrotnianie Materiałów, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlania, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie sprzeczne z celem lub zakresem wskazanym w Regulaminie.
  12. Uczestnictwo w Wydarzeniu odbywającym się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga dysponowania przez uczestnika Wydarzenia systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • Urządzenie mające dostęp do sieci Internet,
  • Dostęp do konta poczty elektronicznej,
  • Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies.
  1. O ile jest to niezbędne ze względu na charakter Konferencji odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Organizator w procesie Zgłoszenia przekazuje informację o ewentualnych dodatkowych wymaganiach technicznych niezbędnych do wzięcia udziału w Konferencji.
  2. Organizator Konferencji odbywającej się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie ponosi odpowiedzialności za:
  • problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich,
  • niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez Uczestnika Konferencji oprogramowania firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych,
  • niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Uczestnika w celu wzięcia udziału w Konferencji,
  • wady sprzętu komputerowego Uczestnika,
  • brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestnika oraz parametry techniczne łącza internetowego wykorzystywanego przez Uczestnika,
  • nieprawidłową obsługę strony internetowej przez Uczestnika,
  • inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w Konferencji niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora.
  • 3 Rezygnacja
  1. Rezygnację z udziału w Konferencji można zgłosić wyłącznie drogą mailową, na następujący adres: biuro@90consulting.pl
  2. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości e-mail do Organizatora.
  3. Rezygnacja z udziału w Konferencji zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną poprzez e-mail.
  • 4 Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane
   w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
  2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni
   od dnia zakończenia Konferencji.
  3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
  4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
  5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
  • 5 Ochrona danych osobowych
  1. Administrator Państwa danych osobowych jest firma 90Consulting Radosław Lipiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa
  2. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym.
  3. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora
   w postaci marketingu bezpośredniego.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów warsztatowych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.
  5. Mają Państwo prawo:
  • wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.
  • 6 Postanowienia końcowe
  1. Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych,
   do odwołania, przełożenia lub zmiany formuły Konferencji.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@90consulting.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
  5. Konferencja online ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
  6. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu.
  7. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów lub imprez towarzyszących i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji.
  8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od chwili jego opublikowania na stronie internetowej Konferencji.