Regulamin

REGULAMIN Konferencji: „III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PIELĘGNIAREK ds. STWARDNIENIA ROZSIANEGO"

21-22.09.2018, Bydgoszcz

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konferencji „III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PIELĘGNIAREK ds. STWARDNIENIA ROZSIANEGO"
 2. która odbędzie się w dniach 21-22.09.2018 roku (dalej: „Konferencja") jest firma 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela10/28, 00-585 Warszawa (dalej: „Organizator").
 3. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
  Uczestnictwo w Konferencji mogą zgłosić pielęgniarki zajmujące się pacjentami z SM, oraz przedstawiciele sponsorów Konferencji.
 4. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 6. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia procesu rejestracji na każdym jego etapie oraz prawo do domowy udziału w Konferencji.  

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa pielęgniarek w Konferencji jest:
  • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: na stronie internetowej Konferencji
 2. Każda pielęgniarka, która spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik") oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
 3. Koszt przyjazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Udział w Konferencji jest bezpłatny dla Członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych. Przynależność do Towarzystwa będzie podlegała weryfikacji.  
 4. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, edukacyjnych i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.

Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej" (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów,

w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.02.2018.