Program

 • Piątek, 25.11.2022

 • 11:30 – 12:30 Lunch
 • 12:30 Otwarcie Konferencji
 • 12:30 – 12:35 Uroczyste nadanie godności Członka Honorowego PTRO Profesorowi Bogusławowi Maciejewskiemu
 • Wykład na zaproszenie
  12:35 – 12:50 125 years of Radiation Oncology – has it been the road to heaven?
  – prof. dr hab. Bogusław Maciejewski
 • Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej
  12:50 – 13:05 Polska radioterapia – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
  – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski
 • Wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Rady ds. Onkologii
  13:05 – 13:20 Jak przygotować zakład i oddział radioterapii do funkcjonowania w Krajowej Sieci Onkologicznej
  – dr hab. Adam Maciejczyk, prof. UM
 • Radiobiologia
 • 13:20 – 13:32 Interakcja radioterapii i immunoterapii na poziomie molekularnym - radiobiologiczne przesłanki adaptacji radioterapii do immunologicznej blokady punktów kontrolnych
  – prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
 • 13:32 – 13:44 Molekularne mechanizmy oddziaływania radioterapii na mikrośrodowisko guza nowotworowego i otaczających tkanek prawidłowych
  – dr n. med. Bartłomiej Tomasik
 • 13:44 – 13:56 Radiobiologiczne podstawy leczenia napromienianiem zmian nienowotworowych
  – dr n. med. Aleksandra Napieralska
 • 13:56 – 14:00 Dyskusja
 • Rak płuca - zmieniający się krajobraz leczenia
 • 14:00 – 14:12 Czy uzupełniająca, pooperacyjna radioterapia ma jeszcze uzasadnienie w raku płuca Anno 2023?
  - dr n. med. Anna Wrona
 • 14:12 – 14:24 Co radioterapeuta powinien wiedzieć na temat leczenia neoadjuwantowego i adjuwantowego w skojarzeniu z zabiegiem chirurgicznym AD 2023?
  – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • 14:24 – 14:40 Czy w radykalnym leczeniu raka płuca rola radioterapii będzie wzrastać? 
  Głos przeciw – prof. dr hab. n. med. Witold Rzyman 
  Głos za – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • 14:40 – 15:00 Przerwa
 • Nowotwory głowy i szyi
 • 15:00 – 15:12 Leczenie systemowe ukierunkowane na cele molekularne w nowotworach głowy i szyi - stan wiedzy 2022 r
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
 • 15:12 – 15:24 Jak bezpiecznie przeprowadzić radioterapię skojarzoną z cetuksymabem?
  - dr n. med. Dorota Kiprian
 • 15:24 – 15:36 Radioterapia adaptacyjna – jak ją zaplanować i zrealizować?
  - dr n. med. Dorota Kiprian
 • 15:36 – 15:40 Dyskusja
 • 15:40 – 16:00 Ethos™ - system terapeutyczny Varian Medical Systems do realizacji radioterapii adaptacyjnej Adaptive Intelligence™ - wykład sponsorowany VARIAN
  – Michał Jastrzembski
 • Debata: Sukces radioterapii skojarzonej z leczeniem systemowym w NDRP modelem postępu w onkologii
  Patronat Astra Zeneca
 • 16:00 – 16:05 Wprowadzenie
  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 16:05 – 16:15 Postęp w zakresie techniki radioterapii – radioterapeutyczne triki
  – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
 • 16:15 – 16:25 Postęp w zakresie kojarzenia leczenia systemowego z radioterapią – gdzie tkwią zagrożenia
  – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
 • 16:25 – 16:35 Postęp w zakresie radioterapii stereotaktycznej w chorobie oligometastatycznej – jak różnicować schemat frakcjonowania?
  – dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 16:35 – 16:45 Kontrowersyjne przypadki kliniczne
  – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko, dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 16:45 – 16:55 Perspektywa dalszego postępu w kojarzeniu radioterapii i leczenia systemowego w NDRP
  prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth, prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko, prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski, dr med. Łukasz Kuncman
 • 16:55 – 17:00 Podsumowanie
  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 17:00 – 17:20 Przerwa
 • Varia
 • 17:20 – 17:32 Powtórne napromienianie w raku piersi
  – dr n. med. Joanna Socha
 • 17:32 – 17:52 Opis przypadku pacjentki leczonej Rybocyklibem w skojarzeniu z radioterapią - Debata - sesja sponsorowana Novartis
  Moderator – Prof. Jacek Fijuth
  – dr n. med. Joanna Streb
 • 17:52 – 18:04 Wskazania do łączenia teleradioterapii z brachyterapią lub hipertermią w mięsakach tkanek miękkich
  – dr hab. n. med. Mateusz Spałek
 • 18:04 – 18:16 Aktualne wskazania do zastosowania radioterapii w czerniaku złośliwym. Jak frakcjonować napromienianie?
  – dr n. med. Aneta Borkowska
 • 18:16 – 18:28 Radioterapia w schorzeniach nienowotworowych – aktualne wskazania wynikające z badań klinicznych
  – dr n. med. Marcin Miszczyk
 • 18:28 - 18:35 Dyskusja
 • Rak odbytnicy
 • 18:35 – 18:47 Leczenie skrojone na miarę - optymalna strategia leczenia neoadjuwantowego w różnych grupach pacjentów
  – prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz
 • 18:47 – 18:59 Strategia „watch and wait” u kogo może być standardem i jak prowadzić ją bezpiecznie?
  – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko
 • 18:59 – 19:11 Zasady konturowania raka odbytnicy w leczeniu radykalnym i adjuwantowym
  – dr n. med. Joanna Socha
 • 19:11 – 19:15 Dyskusja

 • Sobota, 26.11.2022

 • Chłoniaki – obszary i dawki napromieniania w zależności od czynników rokowniczych i stopnia zaawansowania
 • 09:00 – 09:20 Aktualne wskazania do stosowania radioterapii w chłoniakach ziarniczych i nieziarniczych
  – prof. dr hab. n. med. Renata Zaucha
 • Uroonkologia
 • 09:20 – 09:32 Ultra-hipofrakcjonowanie w raku stercza – wymogi kliniczne i technologiczne
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Milecki
 • 09:32 – 09:44 Aktualne wskazania do radykalnej i uzupełniającej radioterapii w raku pęcherza moczowego
  – dr hab. n. med. Wojciech Majewski, prof. NIO
 • 09:44 – 10:00 Przesłanki teoretyczne i kliniczne do łączenia hormonoterapii z radioterapią w raku stercza - patronat IPSEN
  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
 • 10:00 – 10:15 Hormonoterapia w raku stercza - aktualne wskazania w skojarzeniu z leczeniem miejscowym i w stadium rozsiewu - wykład sponsorowany LEK-AM
  - dr n. med. Łukasz Kuncman 
 • 10:15 – 10:25 Dyskusja
 • 10:25 – 10:45 Przerwa
 • Radioterapia stereotaktyczna 
 • 10:45 – 10:57 Czy radioterapia stereotaktyczna ma szansę zastąpić resekcję chirurgiczną we wczesnym raku płuca?
  – prof. dr hab. n. med. Lucyna Kępka
 • 10:57 – 11:09 Radioterapia stereotaktyczna w powtórnym napromienianiu – wskazania i realizacja
  - prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko
 • 11:09 – 11:21 Zasady planowania i realizacji SBRT w przerzutach do kości
  – dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 11:21 – 11:30 Dyskusja
 • 11:30 – 11:45 Unity - Nowoczesne metody leczenia z wykorzystaniem technik MRgRT - wykład sponsorowany ELEKTA
  – Tomasz Iwanicki
 • Rak żołądka - zmierzch radioterapii czy nowa perspektywa? 
 • 11:45 – 11:57 Czy obserwujemy zmierzch radioterapii uzupełniającej w raku żołądka?
  – dr n. med. Agnieszka Namysł-Kaletka
 • 11:57 – 12:09 Wskazania do radio-chemioterapii przedoperacyjnej
  – prof. dr hab. n. med. Jerzy Wydmański
 • 12:09 – 12:20 Dyskusja
 • 12:20 - 12:40 Przerwa
 • Rak przełyku – nowe wyzwanie 
 • 12:40 – 12:52 Radio-chemioterapia w raku przełyku – przedoperacyjna, pooperacyjna, definitywna. Jak planować i dawkować leczenie napromienianiem?
  – dr hab. n. med. Andrzej Badzio
 • 12:52 – 13:04 Rak przełyku – planowanie radioterapii z wykorzystaniem diagnostyki obrazowej
  – dr n. med. Justyna Chałubińska-Fendler
 • 13:04 – 13:16 Czy jest miejsce dla eskalacji dawki w radioterapii raka przełyku?
  – dr n. med. Iga Skrzypczyńska
 • 13:16 – 13:20 Dyskusja
 • Policzalne zmiany przerzutowe. Granica radioterapii jako leczenia miejscowego
 • 13:20 – 13:32 Aktualny stan wiedzy i realizowane badania, które zmieniają sposób myślenia o chorobie nowotworowej w CS IV
  – dr n. med. Łukasz Kuncman
 • 13:32 – 13:44 Przerzuty raka jelita grubego do wątroby - kiedy SBRT jest metodą z wyboru w leczeniu zmian nieoperacyjnych?
  – dr n. med. Dominika Hempel
 • 13:44 – 13:56 Policzalne zmiany przerzutowe do OUN. WBRT z ochroną hipokampa czy SRS/SFRT?
  – dr hab. Maciej Harat, prof. UM
 • 13:56 – 14:00 Dyskusja
 • 14:00 Zakończenie konferencji / lunch

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).